Regler for banedisponering på Siffen

1) Banedisponering vs kretsens terminlister
Ansvaret for å kontrollere at kamper i ‘Banedisponering 2017’ samsvarer med Kretsens terminliste eller at oppsatt kamp blir satt opp på annen KampDato, tilfaller i sin helhet det enkelte lag i SIF.

2) For Lag som må omberamme kamper:
Det oppfordres til at Kamper som må omberammes legges til ’Ledig Tid’ som fremkommer i ’Banedisponering 2017’.
Hvis ’Kamp Omberamming’ av ulike årsaker ikke kan legges til ’Ledig Tid’,gjøres følgende gjeldene: Ansvaret for å innhente godkjennelse fra det/de lag som blir berørt av ‘Kamp Omberamming’ tilfaller i sin helhet det lag som av ulike grunner må utføre ’Kamp Omberamming’.
Godkjennelse hvor det klart fremkommer at berørte lag har akseptert ’Kamp Omberamming’ sendes til: dagligledersif@gmail.com

3) For Lag som ønsker mer treningstid:
Det oppfordres til at det/de lag som ønsker mer Treningstid fremsetter forespørsel ut i fra ’Ledig Tid’ i ’Banedisponering 2017’.
Dog gis det anledning til å fremsette forespørsel utenfor ’Ledig Tid’, men følgende gjøres gjeldene: Ansvaret for å innhente godkjennelse for ‘Mer Treningstid’, tilfaller i sin helhet det/de lag som fremsetter ønske om mer treningstid fra det/de lag som blir berørt.
Godkjennelse hvor det klart fremkommer at berørte lag har akseptert ‘Mer Treningstid’ sendes til: dagligledersif@gmail.com

4) Ledig banekapasitet:
Vil kunne bli tildelt det/de lag som melder inn sitt ønske – dog vil det bli foretatt en vurdering, slik at tildeling av treningstid gjengir en balansert og rettferdig fordeling mellom de ulike lag – sett i forhold til det reelle behov de ulike lag har for antall treninger pr. uke.

5) Ikke innmeldt forespørsel om kamp omberamming vs trening:
Alle ‘Kamp Ombramminger’ som ikke fremkommer på ‘Banedisponering 2017’ vil i ytterste konsekvens kunne medføre at laget blir nektet å spille kampen. Baneadministrator skal kontaktes umiddelbart og informeres om situasjonen.
Situasjonen kan løses ved at det/de lag som besitter banen til trening frigir sin treningstid til Kamp.
Saken skal rapporteres skriftlig til: dagligledersif@gmail.com

6) Ikke innmeldt kamp omberamming vs oppsattkamp:
Ved ”Kampkollisjon” mellom lag som følge av ’Kamp Omberamming’, vil medføre at det lag som står oppført i ‘Banedisponering 2017’ med kamp får spille oppsatt kamp på den banen kampen er avsatt til å spilles på. Baneadministrator skal kontaktes umiddelbart og informeres om situasjonen.
Situasjonen kan løses ved at det/de lag som besitter annen bane frigir sin treningstid.
NB! Spilles det også kamp på annen bane skal denne kampen fullføres i sin helhet, før det lag som er ansvarlig for “kampkollisjon” får spille sin Hjemmekamp.
Saken skal rapporteres skriftlig til: dagligledersif@gmail.com

7) Ikke behov for tildelt treningstid:
For lag som har fått tildelt mer treningstid enn hva det reelle behovet er – plikter å melde dette inn til: dagligledersif@gmail.com

8) Hjemmekamp er blitt endret til bortekamp:
For lag som er satt opp med hjemmekamp, men som av ulike årsaker spiller kampen som bortekamp – plikter å melde dette inn til: dagligledersif@gmail.com

9) Forespørsel – hva kreves?
Alle forespørsler hva angår ’Kamp Omberamming’ og ’Mer Treningstid’ skal sendes til: dagligledersif@gmail.com, og skal inneholde godkjennelse fra berørte lag hvis påkrevd.
Baneadministrator besørger så at oppdatert ‘Banedisponering 2017’ blir lagt ut på SIF Hjemmeside.
Forespørsler uten påkrevd godkjennelse fra berørte lag – blir avvist.

10) Baneadministrator er underlagt SIF Styret og besitter fullmakt til:
-Fastsette endelig HjemmeKamp for de ulike lag i SIF.
-Dynamisk fordeling av Treningstider for de enkelte lag i SIF.
-Sanksjon ovenfor lag som har brutt ‘Regelsett for Banedisponering på Siffen’.
-Oppdatere ‘Banedisponering 2017’ på SIF Hjemmeside innen 3 arbeidsdager.(Unntak: Ferie, o.l).
– Tildele annen person myndighet til å oppdatere ‘Banedisponering 2017’ på SIF Hjemmeside.
-Oppdatere ‘Regler for Banedisponering på Siffen’.

SIF Baneadministrator:
dagligledersif@gmail.com