1. Banedisponering vs kretsens terminlister

  Ansvaret for å kontrollere at kamper i banedisponering samsvarer med kretsens terminliste eller at oppsatt kamp blir satt opp på annen kampdato, tilfaller i sin helhet det enkelte lag i SIF.

 2. For lag som må omberamme kamper

  Det oppfordres til at kamper som må omberammes legges til “ledig tid” som fremkommer banedisponeringen. Hvis omberamming av kamp av ulike årsaker ikke kan legges til ledig tid, gjøres følgende gjeldene:

  Ansvaret for å innhente godkjennelse fra det/de lag som blir berørt av omberamming av kamp tilfaller i sin helhet det lag som av ulike grunner må omberamme kamp.

  Godkjennelse hvor det klart fremkommer at berørte lag har akseptert omberamming av kamp sendes til: sportslig.leder@sif-fotball.no

 3. For lag som ønsker mer treningstid

  Det oppfordres til at det/de lag som ønsker mer treningstid fremsetter forespørsel ut i fra ledig tid i banedisponeringen.

  Dog gis det anledning til å fremsette forespørsel utenfor ledig tid, men følgende gjøres gjeldene:

  Ansvaret for å innhente godkjennelse for mer treningstid, tilfaller i sin helhet det/de lag som fremsetter ønske om mer treningstid fra det/de lag som blir berørt.

  Godkjennelse hvor det klart fremkommer at berørte lag har akseptert mer treningstid sendes til: sportslig.leder@sif-fotball.no

 4. Ledig banekapasitet

  Vil kunne bli tildelt det/de lag som melder inn sitt ønske – dog vil det bli foretatt en vurdering, slik at tildeling av treningstid gjengir en balansert og rettferdig fordeling mellom de ulike lag – sett i forhold til det reelle behov de ulike lag har for antall treninger pr. uke.

 5. Ikke innmeldt forespørsel om kampomberamming vs trening

  Alle omberamminger av kamper skal settes i det aktuelle lags treningstid, og dersom kamper settes opp utenom disse tider vil i ytterste konsekvens kunne medføre at laget blir nektet å spille kampen. Baneadministrator skal kontaktes umiddelbart og informeres om situasjonen.

  Situasjonen kan løses ved at det/de lag som besitter banen til trening frigir sin treningstid til kamp.

 6. Ikke innmeldt kamp omberamming vs oppsattkamp

  Ved ”kampkollisjon” mellom lag som følge av omberamming av kamp, vil medføre at det lag som står oppført i banedisponeringen med kamp får spille oppsatt kamp på den banen kampen er avsatt til å spilles på. Baneadministrator skal kontaktes umiddelbart og informeres om situasjonen.

  Situasjonen kan løses ved at det/de lag som besitter annen bane frigir sin treningstid.

  NB! Spilles det også kamp på annen bane skal denne kampen fullføres i sin helhet, før det lag som er ansvarlig for kampkollisjon får spille sin hjemmekamp.

  Saken skal rapporteres skriftlig til: sportslig.leder@sif-fotball.no

 7. Ikke behov for tildelt treningstid

  For lag som har fått tildelt mer treningstid enn hva det reelle behovet er – plikter å melde dette inn til: sportslig.leder@sif-fotball.no

 8. Hjemmekamp er blitt endret til bortekamp

  For lag som er satt opp med hjemmekamp, men som av ulike årsaker spiller kampen som bortekamp – plikter å melde dette inn til: sportslig.leder@sif-fotball.no
 9. Forespørsel – hva kreves?

  Alle forespørsler hva angår omberamming av kamp og mer treningstid skal sendes til: sportslig.leder@sif-fotball.no , og skal inneholde godkjennelse fra berørte lag hvis påkrevd.

  Baneadministrator besørger så at oppdatert banedisponering ligger tilgjengelig for de involverte.

  Forespørsler uten påkrevd godkjennelse fra berørte lag – blir avvist.

 10. Baneadministrator er underlagt SIF Styret og besitter fullmakt til
  1. Fastsette endelig hjemmekamp for de ulike lag i SIF.
  2. Dynamisk fordeling av treningstider for de enkelte lag i SIF.
  3. Sanksjon ovenfor lag som har brutt “Regler for banedisponering på Siffen“.Oppdatere Banedisponering på SIF Hjemmeside innen 3 arbeidsdager (Unntak: Ferie, o.l).
  4. Tildele annen person myndighet til å oppdatere Banedisponering på SIF Hjemmeside.
  5. Oppdatere “Regler for banedisponering på Siffen“.

 11. Regler for ferdsel på banen

  1. Det er ikke tillatt med barnevogner på banen
  2. Det er ikke tillatt å sykle på banen
  3. Bruk av snus på banen er ikke tillatt